Miễn lệ ph* môn b*i đối với doanh nghiệp th*nh l*p năm 2020


Theo quy định tại Nghị định 22/2020/NĐ-CP s*a đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ng*y 25/02/2020 như sau:

Miễn lệ ph* môn b*i trong năm đầu th*nh l*p hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ng*y 01 tháng 01 đến ng*y 31 tháng 12) áp dụng miễn lệ ph* thuế môn b*i cho các công ty th*nh l*p từ 25/02/2020 từ thời điểm nghị định n*y có hiệu lực. Các trường hợp được miễn lệ ph* thuế môn b*i như sau:
  • Tổ chức th*nh l*p mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).
  • Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.
  • Trong thời gian miễn lệ ph* môn b*i, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân th*nh l*p chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ ph* môn b*i trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ ph* môn b*i.
  • Doanh nghiệp nhỏ v* vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Lu*t Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ v* vừa) được miễn lệ ph* môn b*i trong thời hạn 03 năm kể từ ng*y được cấp giấy chứng nh*n đăng ký doanh nghiệp lần đầu.
  • Trong thời gian miễn lệ ph* môn b*i, doanh nghiệp nhỏ v* vừa th*nh l*p chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ ph* môn b*i trong thời gian doanh nghiệp nhỏ v* vừa được miễn lệ ph* môn b*i.
  • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ v* vừa (thuộc diện miễn lệ ph* môn b*i theo quy định tại Điều 16 Lu*t Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ v* vừa) được th*nh l*p trước thời điểm Nghị định n*y có hiệu lực thi h*nh thì thời gian miễn lệ ph* môn b*i của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được t*nh từ ng*y Nghị định n*y có hiệu lực thi h*nh đến hết thời gian doanh nghiệp nhỏ v* vừa được miễn lệ ph* môn b*i.
  • Doanh nghiệp nhỏ v* vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trước ng*y Nghị định n*y có hiệu lực thi h*nh thực hiện miễn lệ ph* môn b*i theo quy định tại Điều 16 v* Điều 35 Lu*t Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ v* vừa.
  • Cơ sở giáo dục phổ thông công l*p v* cơ sở giáo dục mầm non công l*p

Như v*y, đối với doanh nghiệp th*nh l*p năm 2020 sẽ được miễn lệ ph* môn b*i, tuy nhiên doanh nghiệp vẫn phải kê khai v* nộp tờ thuế môn b*i. Thực tế, các cơ quan thuế áp dụng miễn thuế môn b*i cho các công ty th*nh l*p từ 25/02/2020 từ thời điểm nghị định n*y có hiệu lực.

Thời gian kê khai lệ ph* môn b*i v* nộp tờ khai:

Người nộp lệ ph* mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới th*nh l*p; doanh nghiệp nhỏ v* vừa chuyển từ hộ kinh doanh thực hiện khai lệ ph* môn b*i v* nộp Tờ khai cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ng*y 30 tháng 01 năm sau năm mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới th*nh l*p.Cộng đồng kinh doanh online

Inbox v* kết bạn Zalo để tham gia v*o nhóm hỗ trợ 24 / 24 với các th*nh viên: kế toán thuế, phần mềm kế toán, hóa đơn điện t*, chữ ký số, tư vấn hồ sơ thủ tục lu*t doanh nghiệp nhé các bạn


0915219101 0979919774
TRÂN TRỌNG!