PDA

View Full Version : Miễn lệ ph* môn b*i đối với doanh nghiệp th*nh l*p năm 2020 KTTHNdvktls01
08-05-2020, 07:02 AM
Miễn lệ ph* môn b*i đối với doanh nghiệp th*nh l*p năm 2020

Theo quy định tại Nghị định 22/2020/NĐ-CP (https://luatvietan.vn/22-2020-nd-cp.html) s*a đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP (https://luatvietan.vn/nghi-dinh-139-2016-nd-cp-quy-dinh-ve-le-phi-mon-bai.html) có hiệu lực từ ng*y 25/02/2020 như sau:

Miễn lệ ph* môn b*i (https://luatvietan.vn/le-phi-mon-bai.html) trong năm đầu th*nh l*p hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ng*y 01 tháng 01 đến ng*y 31 tháng 12) áp dụng miễn lệ ph* thuế môn b*i cho các công ty th*nh l*p từ 25/02/2020 từ thời điểm nghị định n*y có hiệu lực. Các trường hợp được miễn lệ ph* thuế môn b*i như sau:
Tổ chức th*nh l*p mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới). Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong thời gian miễn lệ ph* môn b*i, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân th*nh l*p chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ ph* môn b*i trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ ph* môn b*i. Doanh nghiệp nhỏ v* vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Lu*t Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ v* vừa) được miễn lệ ph* môn b*i trong thời hạn 03 năm kể từ ng*y được cấp giấy chứng nh*n đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Trong thời gian miễn lệ ph* môn b*i, doanh nghiệp nhỏ v* vừa th*nh l*p chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ ph* môn b*i trong thời gian doanh nghiệp nhỏ v* vừa được miễn lệ ph* môn b*i. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ v* vừa (thuộc diện miễn lệ ph* môn b*i theo quy định tại Điều 16 Lu*t Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ v* vừa) được th*nh l*p trước thời điểm Nghị định n*y có hiệu lực thi h*nh thì thời gian miễn lệ ph* môn b*i của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được t*nh từ ng*y Nghị định n*y có hiệu lực thi h*nh đến hết thời gian doanh nghiệp nhỏ v* vừa được miễn lệ ph* môn b*i. Doanh nghiệp nhỏ v* vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trước ng*y Nghị định n*y có hiệu lực thi h*nh thực hiện miễn lệ ph* môn b*i theo quy định tại Điều 16 v* Điều 35 Lu*t Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ v* vừa. Cơ sở giáo dục phổ thông công l*p v* cơ sở giáo dục mầm non công l*p
Như v*y, đối với doanh nghiệp th*nh l*p năm 2020 sẽ được miễn lệ ph* môn b*i, tuy nhiên doanh nghiệp vẫn phải kê khai v* nộp tờ thuế môn b*i. Thực tế, các cơ quan thuế áp dụng miễn thuế môn b*i cho các công ty th*nh l*p từ 25/02/2020 từ thời điểm nghị định n*y có hiệu lực.

Thời gian kê khai lệ ph* môn b*i v* nộp tờ khai:

Người nộp lệ ph* mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới th*nh l*p; doanh nghiệp nhỏ v* vừa chuyển từ hộ kinh doanh thực hiện khai lệ ph* môn b*i v* nộp Tờ khai cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ng*y 30 tháng 01 năm sau năm mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới th*nh l*p.Cộng đồng kinh doanh online

Inbox V* kết bạn Zalo để tham gia v*o nhóm hỗ trợ 24/24 với các th*nh viên: kế toán thuế, hóa đơn điện t*, chữ ký số, tư vấn hồ sơ thủ tục lu*t doanh nghiệp nhé các bạn


https://zalo.me/g/dmjinh722 (https://zalo.me/g/dmjinh722)
0915219101 0979919774
https://www.facebook.com/DAOTAOKETOANTHUEHANOI (https://www.facebook.com/DAOTAOKETOANTHUEHANOI)http://bit.ly/2xa7BGn (http://bit.ly/2xa7BGn)
TRÂN TRỌNG!

https://daotaoketoanthuehanoi.files.wordpress.com/2020/07/tang-phan-mem-ke-toan-khi-dung-dich-vu-1.png

>