Hướng dẫn c*i đặt, nâng cấp update cấu hình Java nộp tờ khai thuế điện t* online

CÁC PHẦN MỀM CẦN THIẾT VÀ HƯỚNG DẪN ĐỂ CÀI ĐẶT NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ ONLINE


Phần mềm HTKK bản mới nhất 4.4.4

ItaxViewer phiên bản: 1.6.5

Java phiên bản2.6.1

Phần mềm giải nén WinRar:

Cac phần mềm cần thiết va hướng dẫn để cai đặt nộp thuế điện tử online


Link tải Esign v* tiện *ch thuế điện t* phòng trang thuế lỗi mạng không tải được:

Khi có phiên bản mới hơn, mình sẽ c*p nh*t lại link tải tại đây nhé

Các phần mềm trên n*y đều tải trực tiếp từ Thuế v* các nguồn ch*nh thức gốc, các bạn nên tải về tự c*i đừng s* dụng các bản không rõ nguồn gốc, vì có thể các bản c*i đó đã bị chỉnh s*a âm thầm c*i đặt thêm các phần mềm SEO, lấy cắp thông tin ... không ổn định cho máy t*nh v* hay phải c*i lại Java

Video hướng dẫn:

Hướng dẫn c*i đặt, nâng cấp update cấu hình Java nộp tờ khai thuế điện t* online

Đao Tạo Kế Toan Thuế - YouTube